نام: منصور برفروشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

پست سازمانی: رئیس اداره آموزش، پژوهش و مدیریت دانش

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- مدیریت نوسازی و تحول اداری

سوابق و تجربيات اجرايي:

1- مسئول آموزش

2- رئیس اداره آموزش، پژوهش و مدیریت دانش

3- رابط شهرداری بندرعباس در مجمع کلانشهرهای کشور

تلفن:07632225033 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: لیلا حافظی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی برنامه ریزی

پست سازمانی: مسئول امور آموزش

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن: 07632225033 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
نام: نفس آرزم
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

پست سازمانی: کارشناس آموزش 
آدرس: بندرعباس-شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن: 07632225033 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------