نام: لیلا حافظی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

پست سازمانی: مسئول امور پژوهش و مدیریت دانش

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- مدیریت نوسازی و تحول اداری

 

تلفن:07632225033 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------