نام: زهرا شهسواری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی - مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن: 07632222053