نام و نام خانوادگی: آزاده رنجبر

مدرک تحصیلی:

گارشناسی مهندسی صنایع-گرایش تحلیل سیستم ها

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

پست سازمانی: مسئول امور بهبود روشها

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن:  07632225033