نام و نام خانوادگی: شعیب مهیمی

مدرک تحصیلی:

 

 

سوابق کاری: 

 

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی وتوسعه- مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن:07632225033