مدیریت نوسازی و تحول اداری

-         تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری و سازمان های وابسته

-         برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظورتامین فناوری اطلاعات و امنیت آن و نظام شهرداری الکترونیک حوزه ستادی و مناطق با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

-         مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری و سازمانهای وابسته در چارچوب ضوابط

-         مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در حوزه ستادی و مناطق شهرداری

-         مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمانهای حوزه ستادی و مناطق شهرداری

-         بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

-         تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

-         تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته

-         مدیریت تحقیق و توسعه دانش شهرداری بندرعباس