رسته شغلی

رشته شغلی

پست های سازمانی

شرایط احراز

آموزشی و فرهنگی

کارشناس امور پژوهشی

مدیر توسعه و پژوهش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش
2-
مهارت: تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی، تسلط به رایانه، توان تجزیه و تحلیل بالا
3-
دوره های آموزشی: روش تحقیق"

کارشناس امور هنری

کارشناس مسؤول امور هنری

 

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی هنری (گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلم‌نامه نویسی، موسیقی، ادبیات نمایشی و ... ) و دارندگان درجات هنری (1) تا (3) حسب تخصص مورد نیاز
2-
مهارت: توانایی کاربست نرم افزارهای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط، توانایی ارزیابی تولیدات هنری
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری"

کارشناس امور هنری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی هنری (گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلم‌نامه نویسی، موسیقی، ادبیات نمایشی و ... ) و دارندگان درجات هنری (1) تا (3) حسب تخصص مورد نیاز
2-
مهارت: توانایی کاربست نرم افزارهای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط، توانایی ارزیابی تولیدات هنری
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری"

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس مسؤول امور فرهنگی

 

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قرآنی، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، درجات (1) تا (3) حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14)
2-
مهارت: تسلط به رایانه و یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)، توانایی کار با نرم افزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطه، توانایی برقراری ارتیاط مؤثر
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قانون مطبوعات، آشنایی با امور اقلیتهای دینی، کتاب و کتابخوانی"

 

کارشناس امور فرهنگی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قرآنی، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، درجات (1) تا (3) حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14)
2-
مهارت: تسلط به رایانه و یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)، توانایی کار با نرم افزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطه، توانایی برقراری ارتیاط مؤثر
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قانون مطبوعات، آشنایی با امور اقلیتهای دینی، کتاب و کتابخوانی"

کارشناس امور ورزشی

کارشناس (مسؤول تربیت بدنی)

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

مدیر امور تربیت بدنی همگانی

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول امور ورزشهای همگانی

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول نظارت بر اماکن ورزشی

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

مدیر امور فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی (امور فرهنگی - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران - فرهنگ و ارتباطات - مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عرب)، و رشته های تحصیلی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و هتلداری، معارف اسلامی، مدیریت رسانه ای و مدیریت (منابع انسانی، رفتاری، سیاستگذاری بخش عمومی)، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، زبانهای خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط یین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی با طی دوره آموزشی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی صرفاً در خصوص مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس (به شرط دارا بودن لیسانس مرتبط) و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز

مدیر امور فرهنگی وگردشگری

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی (امور فرهنگی - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران - فرهنگ و ارتباطات - مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عرب)، و رشته های تحصیلی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و هتلداری، معارف اسلامی، مدیریت رسانه ای و مدیریت (منابع انسانی، رفتاری، سیاستگذاری بخش عمومی)، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، زبانهای خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط یین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی با طی دوره آموزشی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی صرفاً در خصوص مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس (به شرط دارا بودن لیسانس مرتبط) و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز

اداری و مالی

بازرس

کارشناس مسئول بازرسی (ستاد)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

بازرس

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

مدیربازرسی وپاسخگویی به شکایات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

کارشناس مسؤول پاسخگوئی به شکایات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

حسابدار

کارشناس مسؤول ممیزی ونوسازی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس امور اصناف

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس تشخیص عوارض

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

رییس اداره درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس نظارت بر عوارض

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

رئیس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابدار امور قراردادها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول رسیدگی به اسناد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول حسابداری جاری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابدار

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول حسابداری عمرانی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس رسیدگی به اسناد مالی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

مدیر امور مالی

                "1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محساسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول امور مالی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

معاون مدیر امور مالی

                "1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابرس

مسؤول حسابرسی داخلی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

حسابرس

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

کارشناس امور مجامع

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

رئیس دفتر

رئیس دفتر

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه، الهیات، علوم سیاسی، معارف اسلامی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی
2-
مهارت: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسؤولیتها و خصوصیات رفتاری رؤسای دفاتر، سیستمهای دبیرخانه و بایگانی"

کارشناس امور اداری

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

رییس گروه آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس بهبود روشها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس تشکیلات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

رییس گروه تشکیلات و بهبودروشها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

مدیر تشکیلات، بهبودروشها و آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس اموراداری (مسؤول ارزشیابی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس اموراداری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس برنامه و بودجه

رییس گروه بودجه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، مدیریت بازاریابی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL ، تسلط به اصول بودجه ریزی
3-
دوره های آموزشی: بودجه ریزی عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

کارشناس بودجه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، مدیریت بازاریابی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL ، تسلط به اصول بودجه ریزی
3-
دوره های آموزشی: بودجه ریزی عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

کارگزین

کارگزین مسؤول

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول امور تعاونی ها)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول امور رفاهی)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین(مسؤول انتصابات و ترفیعات)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول امورنیروهای موقت)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول اموراستخدام کارگری)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول اموراستخدام کارمندی)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارگزین (مسؤول اموربازنشستگان

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

رییس اداره کارگزینی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

معاون منابع انسانی مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعملها و آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

مامور حراست

مسؤول حراست

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس بررسی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس حراست

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس طبقه بندی اسناد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس حفاظت اسناد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس حفاظت فیزیکی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

مدیر حراست

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

معاون مدیریت حراست

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس مسؤول حفاظت فیزیکی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

کارشناس مسؤول طبقه بندی اسناد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روشهای کسب اطلاعات، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: طی دوره های آموزشی تعیین شده از سوی حراست کل کشور"

مترجم

مترجم

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی زبان خارجی مورد نیاز و یا مترجمی آنها
2-
مهارت: قدرت بیان، گزارش نویسی، تسلط کامل به زبان خارجی، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، فن ترجمه"

مدیر اداری و مالی

رییس اداره امور اداری و مالی (کارشناس)

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، حقوق (حقوق - حقوق بین الملل - حقوق عمومی - حقوق خصوصی)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت سیستمها)، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی)) و تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز

معاون اداری و مالی

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، حقوق (حقوق - حقوق بین الملل - حقوق عمومی - حقوق خصوصی)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت سیستمها)، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی)) و تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز

مسئول خدمات اداری

مسؤول امور ماشین آلات

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول امور پشتیبانی

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

متصدی امور دفتری و بایگانی

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول خدمات اداری

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول دبیرخانه

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول خدمات

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول مخابرات

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول نقلیه

"وجود یکی از شرایط زیر:
1.
گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- مدیریت - مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت آموزشی- مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری- علوم اداری- امور اداری و مدیریت - مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری - بازرگانی - مدیریت سیستمها - معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی، بازرگانی، صنعتی))، اقتصاد (اقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی)، امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی‌گری و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز
2.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالی - حسابداری - حسابرسی - حسابداری و امور مالی - تدارکات همگانی - کاربرد کامپیوتر در امور مالی - امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی))، امور خدمات اداری (امور اداری - امور اداری و کارگزینی - کمک متخصص خدمات اداری - امور اداری و پرسنلی - خدمات اداری - آیین نگارش نامه های اداری - امور دفتری و ماشین‌نویسی - امور دبیرخانه و بایگانی - کاربرد رایانه در امور اداری)، ادبیات و علوم انسانی، بازرگانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک، کاربرد عمومی کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز"

مسئول خدمات مالی

انباردار

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"

مسؤول انبار

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"

مسؤول اموال

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"

جمعدار و امین اموال

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"

کارپرداز

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"

مسئول دفتر

مسؤول دفتر

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی
2-
مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL ، آشنایی با نرم افزارهای تایپ و مکاتبات و نرم افزارهای اداری
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسؤولیتها و خصوصیات رفتاری مسؤول دفتر، سیستم دبیرخانه و بایگانی"

مسئول گزینش

کارشناس (امور خواهران)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس ارزیابی و نظر دهی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس مسؤول مصاحبه و امور امتحانات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس تحقیق

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس مصاحبه

 

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس پاسخگویی و پیگیری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس بررسی اسناد و مدارک و استعلام

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس (عضو تمام وقت)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

مدیر هسته گزینش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

کارشناس مسؤول تحقیقات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوهش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایشهای (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
2-
مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیکهای برقراری ارتباط، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش"

امور اجتماعی

آمارشناس

مدیرآمار و تحلیل اطلاعات

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار (آمار - آمار اقتصادی و اجتماعی - آمار کاربردی - آمار نیروی انسانی - آمار بیمه - آمار ریاضی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول آمار

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار (آمار - آمار اقتصادی و اجتماعی - آمار کاربردی - آمار نیروی انسانی - آمار بیمه - آمار ریاضی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

کارشناس آمار

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار (آمار - آمار اقتصادی و اجتماعی - آمار کاربردی - آمار نیروی انسانی - آمار بیمه - آمار ریاضی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول برنامه ریزی وبررسی آماری

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار (آمار - آمار اقتصادی و اجتماعی - آمار کاربردی - آمار نیروی انسانی - آمار بیمه - آمار ریاضی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

کارشناس ارزیابی و خسارات

مدیر املاک

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول تملک و واگذاری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس امورثبتی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس امور اراضی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول امورمستغلات

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس املاک

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه حقوق (حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق کیفری و جرم شناسی - علوم قضایی - علوم جزا و جرم شناسی - فقه و حقوق اسلامی - فقه و حقوق خصوصی - معارف اسلامی و حقوق - حقوق خصوصی - حقوق عمومی - حقوق کنسولی - الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - حقوق بین الملل - علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی) - حقوق اسلامی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس اطلاعات و جهانگردی

کارشناس گردشگری

"الف) تحصیلات و تجربه
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه امور فرهنگی (مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی - امور فرهنگی - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران - فرهنگ و ارتباطات - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عرب) و حصول تجارب موبوط طبق جدول شرایط احراز
2.
مدیریت جهانگردی و هتلداری، ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، تاریخ و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
تسلط به یکی از زبانهای خارجی مرجحاً انگلیسی یا فرانسه"

کارشناس امور کشوری و مدنی

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

معاون پشتیبانی و رفاه مدیریت منابع انسانی

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

شهردار

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

معاون خدمات شهری

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول حوادث غیرمترقبه

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیرمنطقه

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس اداره خدمات شهری

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس ناحیه (کارشناس(

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس ناظر مقیم خدمات شهری

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس خدمات شهری

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
جغرافیا (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، روابط سیاسی، حقوق، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، روابط بین الملل، مدیریت دولتی، مطالعات منطقه ای علوم سیاسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس بازرگانی داخلی

کارشناس بازرگانی

"دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، اقتصاد، اقتصاد بازرگانی، امور گمرکی، مدیریت گرایش گمرک، مدیریت بیمه، معارف اسلامی و مدیریت (بازرگانی) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس برنامه ریزی

رییس گروه برنامه ریزی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: تکنیکهای برنامه ریزی در بخش دولتی، آشنایی با نظام برنامه ریزی کشور، کاربرد تکنیکهای آماری در برنامه ریزی"

مدیر تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: تکنیکهای برنامه ریزی در بخش دولتی، آشنایی با نظام برنامه ریزی کشور، کاربرد تکنیکهای آماری در برنامه ریزی"

کارشناس برنامه ریزی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: تکنیکهای برنامه ریزی در بخش دولتی، آشنایی با نظام برنامه ریزی کشور، کاربرد تکنیکهای آماری در برنامه ریزی"

معاون برنامه ریزی و توسعه

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: تکنیکهای برنامه ریزی در بخش دولتی، آشنایی با نظام برنامه ریزی کشور، کاربرد تکنیکهای آماری در برنامه ریزی"

کارشناس پیگیری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی دستگاه اجرایی با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: تکنیکهای برنامه ریزی در بخش دولتی، آشنایی با نظام برنامه ریزی کشور، کاربرد تکنیکهای آماری در برنامه ریزی"

کارشناس روابط بین الملل

رئیس گروه همکاریهای بین الملل علمی و تخصصی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، تاریخ (مطالعات خلج فارس، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ)، تاریخ معاصر جهان اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم (علوم سیاسی)
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر، تسلط کامل به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین الملل، آشنایی با مفاد قراردادها و موافقتنامه ها و پروتکلهای بین المللی، آشنایی با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نظام"

کارشناس روابط بین الملل

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، تاریخ (مطالعات خلج فارس، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ)، تاریخ معاصر جهان اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم (علوم سیاسی)
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر، تسلط کامل به یکی از زبانهای خارجی
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین الملل، آشنایی با مفاد قراردادها و موافقتنامه ها و پروتکلهای بین المللی، آشنایی با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نظام"

کارشناس روابط عمومی

کارشناس مسؤول روابط عمومی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و رشته های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات)
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی
3-
دوره های آموزشی: اصول گزارش نویسی در روابط عمومی، مهارت های ارتباط جمعی، روشهای سنجش افکار عمومی
4-
سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع"

کارشناس روابط عمومی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و رشته های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات)
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی
3-
دوره های آموزشی: اصول گزارش نویسی در روابط عمومی، مهارت های ارتباط جمعی، روشهای سنجش افکار عمومی
4-
سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع"

مدیر روابط عمومی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و رشته های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات)
2-
مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی
3-
دوره های آموزشی: اصول گزارش نویسی در روابط عمومی، مهارت های ارتباط جمعی، روشهای سنجش افکار عمومی
4-
سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع"

کارشناس مطالعات اجتماعی

کارشناس مسؤول امور اجتماعی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه روانشناسی (روانشناسی - روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مشاوره - راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره) - روانشناسی عمومی - روانشناسی (اصلاح و تربیت) - کارشناس امور تربیتی و مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس امور اجتماعی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه روانشناسی (روانشناسی - روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مشاوره - راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره) - روانشناسی عمومی - روانشناسی (اصلاح و تربیت) - کارشناس امور تربیتی و مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای همگانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه روانشناسی (روانشناسی - روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مشاوره - راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره) - روانشناسی عمومی - روانشناسی (اصلاح و تربیت) - کارشناس امور تربیتی و مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه مطالعات اجتماعی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه روانشناسی (روانشناسی - روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مشاوره - راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره) - روانشناسی عمومی - روانشناسی (اصلاح و تربیت) - کارشناس امور تربیتی و مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس ساماندهی مشاغل و جلوگیری از سد معبر

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
1.
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه روانشناسی (روانشناسی - روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مشاوره - راهنمای مشاوره (فعالیتهای پرورشی، مشاوره) - روانشناسی عمومی - روانشناسی (اصلاح و تربیت) - کارشناس امور تربیتی و مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
2.
روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مطالعات اقتصادی

کارشناس تشخیص منابع جدید درآمدی

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس مطالعات اقتصادی

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس برنامه ریزی اقتصادی

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس علوم اقتصادی

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

رییس گروه مطالعات اقتصادی

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس جذب سرمایه گذاری

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس اقتصاد

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی"

کارشناس امور خبری

کارشناس امور خبری

"الف)تحصیلات و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسی - مردم شناسی - پژوهشگری علوم اجتماعی - ارتباطات علوم اجتماعی - برنامه ریزی علوم اجتماعی - تعاون و رفاه علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) - جامعه شناسی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی))، گروه اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد - اقتصاد اسلامی - اقتصاد نظری - اقتصاد بازرگانی - اقتصاد صنعتی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد پول و بانکداری - اقتصاد کشاورزی - اقتصاد بین‌الملل - اقتصادسنجی - اقتصاد پولی - اقتصاد سنجش عمومی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه‌ای - اقتصاد منابع - سیر اندیشه‌های اقتصادی - نظامهای اقتصادی - اقتصاد انرژی - سیستمهای اقتصاد اجتماعی - اقتصاد ریاضی- اقتصاد و معارف اسلامی - اقتصاد کشاورزی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، عکاسی، مترجمی خبر، خبرنگاری (ورزشی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ...)، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، زبانهای خارجی یا مترجمی و رشته تحصیلی مدیریت دولتی مشروط به آنکه صرفاً در مشاغل مدیریتی قابل تخصیص در رشته شغلی کارشناس امور خبری کاربرد داشته باشد و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
تسلط به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی"

کارشناس حقوقی

کارشناس حقوقی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی، حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزای اسلامی، حقوق بین الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم (حقوق)، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترلهای قضایی)، مدیریت دادگستری
2-
مهارت: توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخیص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعملهای تنظیم قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسؤولیتهای مدنی و کیفری کارکنان دولت"

مدیر حقوقی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی، حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزای اسلامی، حقوق بین الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم (حقوق)، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترلهای قضایی)، مدیریت دادگستری
2-
مهارت: توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخیص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعملهای تنظیم قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسؤولیتهای مدنی و کیفری کارکنان دولت"

مشاور

مشاور

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی موضوعی مربوط حسب مورد.
2-
تجربه: 
-
دارا بودن حداقل 4، 8 و 12 سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس جهت تصدی پست سازمانی مشاور رؤسای سازمانهای وابسته
-
دارا بودن حداقل 12،8 و 16 سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس، لیسانس جهت تصدی پست سازمانی مشاور مقامات مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مشاغل همتراز
3-
مهارت: ابتکار و خلاقیت، برنامه ریزی، تشخیص، تصمیم سازی، گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب
4-
دوره های آموزشی: گزارش نویسی پیشرفته، آشنایی با فنون تصمیم سازی و تصمیم گیری، آشنایی با نحوه تهیه و تدوین (REP)"

بهداشتی و درمانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

" - دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز 
-
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در یکی از رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به شرط دارا بودن لیسانس بهداشت و یا یکی از گرایشهای آن، آلودگی محیط زیست، مهندسی محیط زیست و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز "

کشاورزی و محیط زیست

کارشناس امور باغبانی

کارشناس مسؤول امور فضای سبز

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، جنگلداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، آبیاری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

کارشناس مسؤول امور پارکها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، جنگلداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، آبیاری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

مدیر نظارت بر امور پارکها و فضای سبز

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، جنگلداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، آبیاری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

کارشناس فضای سبز

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، جنگلداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، آبیاری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

ناظرمقیم فضای سبز

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته‌های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات، جنگلداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، آبیاری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

کارشناس محیط زیست

کارشناس محیط زیست

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب مهندسی طراحی محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست، زیست شناسی با گرایش های (علوم گیاهی، علوم جانوری، میکروبیولوژی)، علوم دریایی و اقیانوسی، محیط زیست، شیلات، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاه پزشکی، اصلاح نباتات، زراعت، آبیاری، آبخیزداری، خاک شناسی، مرتعداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط جغرافیا، هواشناسی، مهندسی عمران با گرایشهای (آب و فاضلاب)، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مهندسی آب، بهداشت محیط، دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی، ژنتیک، مهندسی مکانیک با گرایشهای (مکانیک در طراحی جامدات، مکانیک در حرارت و سیالات، ساخت و تولید)، شیمی کاربردی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طی دوره آموزشی ذیربط برای رشته های تحصیلی مرتبط"

فنی و مهندسی

آرشیتکت

مدیر زیبا سازی و طراحی شهری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: 
معماری، طراحی فضاهای آموزشی، شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مهندسی عمران (مدیریت ساخت، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، عمران و ساختمان)، طراحی محیط، معماری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه زیباسازی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: 
معماری، طراحی فضاهای آموزشی، شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مهندسی عمران (مدیریت ساخت، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، عمران و ساختمان)، طراحی محیط، معماری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول معماری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: 
معماری، طراحی فضاهای آموزشی، شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مهندسی عمران (مدیریت ساخت، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، عمران و ساختمان)، طراحی محیط، معماری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس معماری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: 
معماری، طراحی فضاهای آموزشی، شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، مهندسی عمران (مدیریت ساخت، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، عمران و ساختمان)، طراحی محیط، معماری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس امور حمل و نقل

معاون حمل و نقل و ترافیک

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری)، ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رئیس‌گروه مطالعات و طراحی سیستمهای حمل و نقل و ترافیک

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری)، ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر حمل و نقل

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری)، ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس حمل و نقل

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری)، ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس ترافیک

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری)، ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس شهرسازی

رییس اداره شهرسازی و معماری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط، معماری و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نقشه ها و معیارها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر بافتهای قدیمی و ساماندهی حاشیه شهر

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر ضوابط و مقررات

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر کاربری اراضی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر شهرسازی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر طرحهای کالبدی و راهبردی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر هماهنگی و نظارت شهرسازی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس برنامه ریزی شهری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس شهرسازی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

معاون شهرسازی و معماری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه طراحی شهری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس طراحی شهری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه طرحهای تفصیلی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه طرحهای اجرایی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نقشه برداری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه ساماندهی حاشیه شهر

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس طرح های تفصیلی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران (گرایش عمران)، مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت، سازه، زلزله و راه)، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس معماری داخلی

رییس گروه مطالعات و معماری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
معماری، هنرهای تجسمی، هنر و تزیین داخلی، دکوراسیون، مرمت آثار باستانی، نقاشی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر امور راه و ساختمان

معاون فنی و عمران

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مهندس برق

کارشناس برق

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی برق (کلیه گرایشها)، مکاترونیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مهندس تاسیسات

کارشناس مسؤول تأسیسات

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی علمی-کاربردی عمران (شبکه های آب و فاضلاب)، تأسیسات (کلیه گرایشها)، مهندسی مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات) و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز"

کارشناس تأسیسات

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی علمی-کاربردی عمران (شبکه های آب و فاضلاب)، تأسیسات (کلیه گرایشها)، مهندسی مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات) و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول امورساختمان ها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی علمی-کاربردی عمران (شبکه های آب و فاضلاب)، تأسیسات (کلیه گرایشها)، مهندسی مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات) و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز"

مهندس راه و ساختمان

رییس گروه نظارت بر احداث معابر

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر پروژه های ساختمانی

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر پروژه های آبهای سطحی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر نظارت بر پروژه های عمرانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت بر امور عمرانی مناطق

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس امور حفاری ها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس اداره فنی و عمران

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس صدور پروانه های ساختمانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول صدور مجوزهای ساختمانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

معاون مدیریت منطقه

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه تحویل پروژه‌های عمرانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رئیس اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس محاسب

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس مسؤول عمران

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس عمران

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مسؤول دبیرخانه کمیسیون ماده صد

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رئیس گروه نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و ایمن سازی ساخت و سازها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

مدیر هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس پل سازی وابنیه

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه تطبیق واجرای دستورالعملها

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه نظارت برحفاریها(مسؤول

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس زیرسازی راه

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

کارشناس راهسازی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رئیس گروه مطالعات و طراحی امور عمرانی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رییس گروه مطالعات ساختمانهای زیربنائی

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، معماری، نقشه برداری، طراحی محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری

"دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:
مهندسی عمران (نقشه برداری، فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS)، مهندسی نقشه‌برداری (کارتوگرافی و ژئودزی)، نقشه برداری هوایی، عکس برداری هوایی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز"

رسته شغلی

رشته شغلی

پست های سازمانی

شرایط احراز

آموزشی و فرهنگی

کارشناس امور پژوهشی

مدیر توسعه و پژوهش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش
2-
مهارت: تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی، تسلط به رایانه، توان تجزیه و تحلیل بالا
3-
دوره های آموزشی: روش تحقیق"

کارشناس امور هنری

کارشناس مسؤول امور هنری

 

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی هنری (گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلم‌نامه نویسی، موسیقی، ادبیات نمایشی و ... ) و دارندگان درجات هنری (1) تا (3) حسب تخصص مورد نیاز
2-
مهارت: توانایی کاربست نرم افزارهای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط، توانایی ارزیابی تولیدات هنری
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری"

کارشناس امور هنری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی هنری (گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلم‌نامه نویسی، موسیقی، ادبیات نمایشی و ... ) و دارندگان درجات هنری (1) تا (3) حسب تخصص مورد نیاز
2-
مهارت: توانایی کاربست نرم افزارهای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط، توانایی ارزیابی تولیدات هنری
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری"

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس مسؤول امور فرهنگی

 

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قرآنی، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، درجات (1) تا (3) حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14)
2-
مهارت: تسلط به رایانه و یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)، توانایی کار با نرم افزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطه، توانایی برقراری ارتیاط مؤثر
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قانون مطبوعات، آشنایی با امور اقلیتهای دینی، کتاب و کتابخوانی"

 

کارشناس امور فرهنگی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قرآنی، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، درجات (1) تا (3) حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14)
2-
مهارت: تسلط به رایانه و یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)، توانایی کار با نرم افزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطه، توانایی برقراری ارتیاط مؤثر
3-
دوره های آموزشی: آشنایی با قانون مطبوعات، آشنایی با امور اقلیتهای دینی، کتاب و کتابخوانی"

کارشناس امور ورزشی

کارشناس (مسؤول تربیت بدنی)

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

مدیر امور تربیت بدنی همگانی

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول امور ورزشهای همگانی

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

کارشناس مسؤول نظارت بر اماکن ورزشی

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی- تربیت بدنی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- تربیت بدنی جانبازان و معلولین- فیزیولوژی ورزشی - تربیت معلم تربیت بدنی)، و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

مدیر امور فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی (امور فرهنگی - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران - فرهنگ و ارتباطات - مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عرب)، و رشته های تحصیلی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و هتلداری، معارف اسلامی، مدیریت رسانه ای و مدیریت (منابع انسانی، رفتاری، سیاستگذاری بخش عمومی)، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، زبانهای خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط یین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی با طی دوره آموزشی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی صرفاً در خصوص مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس (به شرط دارا بودن لیسانس مرتبط) و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز

مدیر امور فرهنگی وگردشگری

 

دارا بودن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی (امور فرهنگی - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران - فرهنگ و ارتباطات - مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی - زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات عرب)، و رشته های تحصیلی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و هتلداری، معارف اسلامی، مدیریت رسانه ای و مدیریت (منابع انسانی، رفتاری، سیاستگذاری بخش عمومی)، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، زبانهای خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط یین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی با طی دوره آموزشی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی صرفاً در خصوص مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس (به شرط دارا بودن لیسانس مرتبط) و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز

اداری و مالی

بازرس

کارشناس مسئول بازرسی (ستاد)

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

بازرس

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

مدیربازرسی وپاسخگویی به شکایات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

کارشناس مسؤول پاسخگوئی به شکایات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری، حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها
2-
مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسبات"

حسابدار

کارشناس مسؤول ممیزی ونوسازی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس امور اصناف

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس تشخیص عوارض

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

رییس اداره درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس نظارت بر عوارض

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

رئیس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابدار امور قراردادها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول رسیدگی به اسناد

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول حسابداری جاری

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابدار

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول حسابداری عمرانی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس رسیدگی به اسناد مالی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

مدیر امور مالی

                "1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محساسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

کارشناس مسؤول امور مالی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

معاون مدیر امور مالی

                "1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتری، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL

3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی(اعتبارات هزینه ای و تملک داراییها)، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، نرم افزار کاربردی در حسابداری"

حسابرس

مسؤول حسابرسی داخلی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

حسابرس

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

کارشناس امور مجامع

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2-
مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی"

رئیس دفتر

رئیس دفتر

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمام گرایشها، پژوش علوم اجتماعی-جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی)، مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه، الهیات، علوم سیاسی، معارف اسلامی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی
2-
مهارت: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL 
3-
دوره های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسؤولیتها و خصوصیات رفتاری رؤسای دفاتر، سیستمهای دبیرخانه و بایگانی"

کارشناس امور اداری

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

رییس گروه آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس بهبود روشها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

کارشناس تشکیلات

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

رییس گروه تشکیلات و بهبودروشها

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
3-
دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری"

مدیر تشکیلات، بهبودروشها و آموزش

"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
2-
مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL