1- پست سازمانی چیست؟ 


به جایگاهی که هریک از پرسنل سازمان با توجه به ساختار سازمانی قرار گرفته اند، پست می‌گویند.


2- شغل چیست؟ 


هر یک از وظایف مصوب واحدهای سازمانی که در ساختار سازمانی ایجاد شده، شغل می‌گویند.


3- ضوابط تشکیلاتی به چه معناست؟ 


معیارهایی که چگونگی توزیع وظایف و تعداد واحدهای سازمانی را تعیین می‌کند.